Ramowe cele SKW

 • Promowanie metody pracy wolontarystycznej i zespołowej jako pożytecznego dla rozwoju jednostki i środowiska sposobu spędzania czasu wolnego, ważnego wychowawczo doświadczenia pozwalającego ćwiczyć i utrwalać w praktyce nie tylko rozumienie oraz właściwą interpretację ról społecznych, umiejętność wyrażania własnych myśli i uczuć czy skuteczność porozumienia z innymi, ale także dające możliwość sprawdzenia się w różnych sytuacjach, gdzie samodzielność, odpowiedzialność i samodyscyplina stają się podstawą budowania zaufania do siebie samych i kształtowania więzi z otoczeniem.
 • Wzmocnienie kontaktu ze społecznością lokalną poprzez przyjmowanie zleceń prac ważnych dla środowiska osiedla, dzielnicy czy miasta za pośrednictwem organizacji współpracujących np. Ośrodka Opieki Społecznej czy klubów osiedlowych, dzięki czemu możliwe są działania różnorakie – w odpowiedzi na konkretne, rozpoznawane w danym momencie potrzeby środowiska, co pomaga wrastać w społeczność nie zawężając swojej aktywności do jednej grupy (osób niepełnosprawnych) lub obszaru (ekologii czy kultury). Takie podejście umożliwia włączenie ludzi młodych we wspieranie, a potem animowanie inicjatyw lokalnych, aktywne tworzenie grup samopomocy w rozwiązywaniu problemów, kształtuje i umacnia wrażliwość i świadomość społeczną, wreszcie pozwala odnaleźć przynależność do wybranej grupy, z którą można się identyfikować.

Program SKW

 • Kontynuacja stałej współpracy z placówkami.
 • Dzielnicowy OPS program pomocy w nauce i odrabianiu lekcji dzieciom z rodzin ubogich czy patologicznych.
 • Współtworzenie i redagowanie gazetki osiedlowej powstającej przy klubie SURMA.
 • Uczestnictwo w akcjach charytatywnych czy festynach utrwalających więzi lokalne.
 • Rodzinny festyn integracyjny dla niepełnosprawnych na Ochocie, którego byliśmy pomysłodawcami i współorganizatorami 13.IX.2003 w Parku Szczęśliwice.
 • Świąteczna zbiórka żywności dla najbiedniejszych z ramienia Banku Żywności SOS.
 • Pomoc w urządzeniu wigilii dla samotnych i ubogich przy parafii Opatrzności Bożej na ulicy Dickensa.
 • Powołanie do życia Klubu dla osób niepełnosprawnych na Ochocie ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 16-19 lat, opieka organizacyjna i programowa, przygotowanie cyklu spotkań integracyjnych, wyłonienie liderów, którzy będą patronowali i współtworzyli spotkania w klubie w zakresie kultury, polityki społecznej, zagadnień zgodnych z potrzebami osób niepełnosprawnych.
 • Rozszerzanie kręgu wolontariuszy w szkole poprzez opracowanie wspólnego z uczniami planu działań, strategii popularyzacji idei wolontariatu w środowisku np. scenariusz godziny wychowawczej poświęconej temu zagadnieniu, zorganizowanie obchodów dnia wolontariusza 5 grudnia, itp.
 • Poszukiwanie prac dla SKW w zupełnie nowych kręgach środowiskowych, co pozwoliłoby zdobyć nowe doświadczenia i kwalifikacje -np. pomoc w szpitalu.
 • Otwartość na wszelkie propozycje otwierające pole do działania na rzecz innych, wypracowanie takich mechanizmów, które uaktywnią proces samodzielnego poszukiwania pracy, kreatywność wolontariuszy.

Galeria:

Jeżeli jesteś zainteresowany historią naszego szkolnego wolontariatu, zapraszamy do lektury pliku z załącznika poniżej.