Międzynarodowy projekt partnerski, w którym Liderem jest Szkoła XXI LO w Warszawie we współpracy z szkołą partnerską – 4 Liceum w Katerini w Grecji planowany do realizacji w 2021 i 2022 będzie pierwszą inicjatywą Lidera w zakresie otwarcia kształcenia na Europę, nawiązuje do tego jego tytuł „Pierwszy krok w Europie – początek ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie”. 

Szkoły współpracując, w ramach projektu delegują do jego realizacji łącznie 48 uczniów oraz 10 członków kadry pedagogicznej, którzy wspólnie, w trakcie dwóch tur mobilności zrealizują program kształcenia atrakcyjny dla uczniów, istotnie rozwijający ich kompetencję kluczowe, co jest głównym celem projektu. Każda z mobilności kierowana jest do innych klas i innych profili – ścisłego i humanistycznego. W planowanej na czerwiec 2021 roku pierwszej mobilności uczestniczyć będzie 18 uczniów wyłonionych z klas drugich z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką w tym 3 uczniów ze zmniejszonymi szansami edukacyjnymi. Towarzyszyć im będzie 3 nauczycieli w roli opiekunów i mentorów. Z greckiej szkoły partnerskiej w mobilności będzie uczestniczyło 6 uczniów oraz dwóch opiekunów. Czas trwania mobilności w miejscu docelowym przewidziano na 12 dni.

Mobilność nosi tytuł: „Wspieramy walkę z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnościami siłami międzynarodowego zespołu.” Związany jest z on z problemem wykluczenia osób z niepełnosprawnościami w Internecie. Uczniowie po pierwsze zapoznają się z tą problematyką, następnie dokonają audytów wybranych stron publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na koniec zaprojektują witrynę internetową spełniającą te wymogi. Będzie to strona dedykowana kolejnej wnioskowanej mobilności, z której skorzystają uczniowie w drugiej turze. Ich zadaniem będzie również opracowanie broszury informacyjnej, sumującej zebraną podczas mobilności wiedzę i przybliżającej problematykę dostępności w Internecie.

Druga mobilność, planowana na październik 2021 roku, skierowana jest dla klas drugich i trzecich o profilach humanistycznych – o strukturze i długości tożsamej z pierwszą.

Projekt drugiej mobilności nosi tytuł “Grecja jako ojczyzna sztuki oratorskiej, erystyki i dramatu”. Wytypowani w procesie rekrutacji uczniowie będą mieli okazję popracować nad umiejętnościami związanymi ze sztuką wystąpień publicznych. Materialnym efektem projektu będzie film instruktażowy, złożony z profesjonalnych już wystąpień uczestników. Rezultatem mobilności będzie zaś podniesienie kompetencji w dziedzinie wystąpień publicznych, która w społeczeństwie wiedzy oczekiwana jest w wielu przedsiębiorstwach opartych o pracę kreatywną. Mobilność pomoże podnieść kulturę wypowiedzi, udoskonalić jej treść i formę, a także oswoić uczestników ze stresującą sytuacją z wykorzystaniem technik opanowania stresu i innych ograniczeń. Uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystywać nabyte umiejętności w dalszym życiu. Efektem projektu będą autoprezentacje uczestników oraz scenki teatralne, przy czym po pierwsze – całość odbywać się będzie w języku angielskim, a po drugie – prezentowane treści odnosić się będą do kultury Grecji. Uczniowie przygotują również broszurę informacyjną poświęconą zagadnieniom sztuki wystąpień publicznych.

Każda z dwóch zaplanowanych tur mobilności przewiduje przede wszystkim dążenie do wzmocnienia kluczowych kompetencji kształcenia ogólnego, a przy tym podnosi umiejętności związane z konkretnymi przedmiotami. 

Szkoły w ramach nawiązanej współpracy będą realizować projekt zgodnie z najlepszymi praktykami, wiedzą, z nastawieniem na jakość działań i rozwój umiejętności i wiedzy kadry nauczycielskiej oraz instytucjonalnym rozwoju Szkoły wynikającym z odpowiedzialności za realizację złożonych działań i dzięki współpracy z doświadczonym greckim partnerem.

Będziemy również dążyć do uzyskania jak największego wpływu projektu na inne osoby, uczniów naszej Szkoły, którzy nie wyjechali na mobilność, bliższe i dalsze otoczenie.