INFORMACJA
Decyzją Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sadowego z dnia 09.08.2018 roku zostały dokonane następujące zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym:

WYKREŚLONO z Rejestru Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.

WPISANO do Rejestru Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie w likwidacji.

Likwidatorami Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie w likwidacji zostali:
Beata Osińska, Wojciech Bartczak
(reprezentacja  – dwóch likwidatorów łącznie).

Osoby, które zgłaszają roszczenia wobec Stowarzyszenia proszone są o przekazanie informacji na adres: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół XXI LO im. Hugona Kołłątaja, ul. Grójecka 93, 02-101 Warszawa, lub na adres w.bartczak@21lo.waw.pl w terminie do 10 grudnia 2018 roku.

Likwidatorzy: Beata Osińska, Wojciech Bartczak


Listy Klas

Uwagi dotyczące spisu nauczycieli i uczniów

Pracując nad korektą list nauczycieli i uczniów korzystano z materiałów zgromadzo­nych w Archiwum XXI LO oraz Archiwum Akt Nowych, a także katalogów ocen i pro­tokołów dojrzałości z lat 1940–1944 przekazanych w 1971 r. do Biblioteki Narodowej. Wzięto pod uwagę wszelkie uwagi zgłaszane przez Absolwentów.

Przy danych dotyczących uczniów do 1945 r. zachowano zasadę podawania mak­symalnej liczby nazwisk, nawet przy niepełnych danych (np. braku imienia). Umiesz­czenie w rejestrze nie było uwarunkowane zdaniem egzaminu maturalnego, lub ukoń­czeniem szkoły. Ze względu na rękopiśmienny charakter źródeł wiele nazwisk było trudnych do odczytania, jednak pozostały w spisie, mimo że mogą zawierać błędy.

Katalog absolwentów powojennych zawiera nazwiska uczniów kończących szkołę w danym roku. W poprzednim wydaniu, nazwiska abiturientów powtarzały się w ko­lejnych rocznikach, zwłaszcza gdy egzamin maturalny był zdawany w późniejszych se­sjach. W tej edycji starano się, by uczniowie byli umieszczeni na liście swoich zespołów klasowych. Z zasady publikujemy tylko nazwisko i pierwsze imię.

W powojennych rocznikach z lat czterdziestych zachowano listy ustalone przez Ry­szarda Czaplickiego, ale dopisano spis absolwentów według dokumentacji z archiwum szkolnego. Trudno było dotrzeć do nazwisk wychowawców, ponieważ zachowały się tyl­ko nieliczne dzienniki, a w arkuszach ocen i odpisach protokołów egzaminów matural­nych nie figurują wychowawcy. Czasem nie można jednoznacznie wyodrębnić przynależ­ności uczniów do klas. W roku szkolnym 1983/84 brak klasy IV b – została rozwiązana.

W tabeli „Wykaz nauczycieli…” użyto następujących skrótów nazw przedmiotów szkolnych:

  • EdB – edukacja dla bezpieczeństwa
  • PNoS – propedeutyka nauki o społeczeństwie
  • PO – przysposobienie obronne
  • PP – podstawy przedsiębiorczości
  • WoK – wiedza o kulturze
  • WoS – wiedza o społeczeństwie
  • ZPT – zajęcia praktyczno-techniczne

Bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom, którzy pracowali ze mną w Archiwum Akt Nowych i Archiwum XXI LO oraz cierpliwie pomagali w odczytywaniu nazwisk.

Agata Mackiewicz


Książkę (cegiełkę na rzecz liceum) można kupić w bibliotece szkolnej.

W 1996 roku Pan Profesor Ryszard Czaplicki napisał i opublikował „Zarys historii XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie”. Jego dzieło zostało wznowione i uzupełnione z okazji 360-lecia założenia naszej szkoły.
Dzieje współczesne liceum opisali:
Tomasz Bartczak, Wojciech Bartczak, Monika Berlińska-Kopeć, Wiktor Buratyński, Dagmara Chmielarz, Agata Chmielewska, Elżbieta Dajek, Ewa Drowanowska, Tomasz Dzięgielewski, Mariola Dobrosielska, Anna Graba, Agnieszka Iwanicka, Renata Jabłońska, Piotr Jasik, Urszula Kaczanowska, Wioletta Kiełbicka, Ewa Kołakowska, Aleksandra Kotulska, Anna Koślicka, Zygmunt Kucharski, Beata Lewicka, Agata Mackiewicz, Marzena Majewska, Beata Pieńkowska-Bartczak, Marta Rogowska, Grażyna Róziewicz, Montserrat Giné Sánchez, Urszula Setlak, Bartosz Słowiński, Marek Sosiński, Joanna Alicja Stocka, Elżbieta Terlecka-Pacut, Anna Walczak, Dorota Wojtasiewicz-Błachowska, Renata Wójtowicz, Aleksandra Wróblewska, Tomasz Zając.