Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości w roku 2023 do XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na sukcesywną dostawę środków czystości w roku 2023 do XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, ul. Grójecka 93, 02-101 Warszawa, tel. (22) 822 21 02

Informacje, zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy, klauzula informacyjna i  oświadczenie wymagane od wykonawcy- w załącznikach. Proszę je wypełniać drukowanymi literami pisanymi bądź drukiem

Ofertę należy przesłać lub złożyć w terminie do 11 października 2023 roku, do godz.12.00 (decyduje termin wskazany, nie data stempla pocztowego na dostarczonym formularzu w zaklejonej kopercie do XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, lub przesłać na adres e-mail: P.Urbanska@eduwarszawa.pl
Na kopercie proszę oprócz danych  placówki umieścić napis ,,Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości w roku 2023 do XXI LO”.

W tytule e-mail ,Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości w roku 2023″.
W razie pytań- kontakt telefoniczny (22) 822 21 02.

Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.