Zarządzenie Dyrektora dotyczące e-nauczania

Opublikowano: wtorek, 24 marca 2020 16:29

Zarządzenie NR 9/2019/2020

Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja – Dnia 24.03.2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, uczniowie XXI LO mają obowiązek wykonywać zadania dydaktyczne, związane z realizacją podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Ze względów na stan epidemii i zamknięcie szkół nauczyciele mogą stosować jedynie metody uczenia „na odległość”

W związku z powyższym oraz w zgodzie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje.

I. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły wszyscy uczniowie XXI LO mają obowiązek uczenia się i opanowywania treści programowych zgodnie z planem podanym przez nauczycieli przedmiotowych i/lub wskazanych w zaleconych podręcznikach. Aby skutecznie wspomóc uczniów w tym trudnym okresie wprowadzam następujące formy „uczenia na odległość” możliwe do realizacji przez nauczycieli XXI LO.

1. „Nauczanie zdalne” oznacza, że uczeń ma obowiązek:

  • a) Odbierania od nauczycieli materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu nauczania danego przedmiotu drogą internetową (mail, dziennik elektroniczny Librus, komunikatory internetowe, portale edukacyjne i inne) lub wyjątkowo w inny sposób (poczta, odbieranie materiałów ze szkoły przez rodziców lub inne upoważnione osoby).
  • b) Korzystania (w miarę możliwości) z zasobów internetowych, polecanych platform edukacyjnych oraz podręczników pomocnych w realizacji programu.
  • c) Dostarczeniu przez uczniów (lub ich rodziców) rozwiązanych zadań, wykonanych prac zleconych przez nauczycieli celem udokumentowania zaangażowania i realizacji obowiązku uczenia się. Przekazanie materiałów powinno nastąpić drogą wskazaną w punkcie a) Prace uczniów zostaną sprawdzone i ocenione a stopnie zostaną wpisane do dziennika elektronicznego i będą liczyły się do średniej. Dopuszcza się dodanie nowych kategorii ocen, nieobecnych dotąd w przedmiotowych zasadach oceniania – o stosowaniu innych kategorii ocen uczniowie i rodzice zostaną poinformowania.

2. „Lekcje online” oznaczają, że uczeń ma obowiązek:

  • a) Uczestniczenia w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli za pośrednictwem komunikatora internetowego Avaya (polecane ze względów bezpieczeństwa) lub innych komunikatorów (Discord, Skype i inne). Lekcja może mieć formę video konferencji lub audio konferencji z wykorzystaniem środków wizualnych. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji, opracowanym na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. Z tej formy zajęć mogą korzystać jedynie nauczyciele i uczniowie posiadający odpowiednie środki techniczne.
  • b) Odbierania od nauczycieli materiałów dydaktycznych i informacji dotyczących zasobów internetowych pomocnych w samodzielnym uczeniu się.

3. Uczestniczenie w wymienionych powyżej formach uczenia się na odległość może skutkować uzyskaniem ocen z aktywności, wykonania zadań czy odpowiedzi ustnych realizowanych w czasie trwania lekcji, zgodnie ze szkolnymi zasadami oceniania. Dopuszcza się dodanie nowych kategorii ocen, nieobecnych dotąd w przedmiotowych zasadach oceniania – o stosowaniu innych kategorii ocen uczniowie i rodzice zostaną poinformowani.

4. Uczniowie, którzy nie mają możliwości wykorzystania internetu do kontaktów z nauczycielami przedmiotowymi („lekcje online” lub „zdalne nauczanie”) będą mogli otrzymywać potrzebne materiały dydaktyczne, zadania, karty pracy w inny sposób. Możliwe do zastosowania są następujące kanały komunikacji:

  • raz w tygodniu, w umówiony wcześniej dzień, rodzic ucznia (opiekun prawny lub inna upoważniona osoba) odbiera ze szkoły (w godzinach 9:00-13:00) kopertę z materiałami dydaktycznymi (do realizacji w ciągu 7 dni) od nauczycieli przedmiotowych. Po tygodniu rodzic (opiekun prawny) dostarcza w zaklejonej kopercie (na kopercie musi być imię i nazwisko dziecka oraz klasa) wykonane zadania i odbiera materiały na kolejny tydzień nauki. Prace ucznia zostaną sprawdzone i ocenione zgodnie ze szkolnym systemem oceniania a stopnie wpisane do dziennika elektronicznego.
  • jeśli odbieranie i przywożenie materiałów przez rodzica jest niemożliwe, szkoła będzie raz w tygodniu wysyłała pocztą tradycyjną materiały dydaktyczne na wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) adres. Wykonane zadania należy odesłać na adres szkoły po 7 dniach od ich otrzymania. Prace ucznia zostaną sprawdzone i ocenione zgodnie ze szkolnym systemem oceniania a stopnie wpisane do dziennika elektronicznego.

UWAGA: Osoby, które będą zmuszone stosować formy komunikacji opisane w punkcie 4, proszone są o indywidualne zgłoszenie tej potrzeby do sekretariatu XXI LO.

II. Wymiar tygodniowy zajęć z poszczególnych przedmiotów prowadzonych na odległość jest tożsamy z tygodniowym planem lekcji.

III. Zarządzenie obowiązuje w okresie od 25 marca do 12 kwietnia 2020 roku. Jeśli decyzją Ministra Edukacji Narodowej okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostanie przedłużony, termin obowiązywania niniejszego zarządzenia ulega automatycznemu przedłużeniu do daty wskazanej we właściwym akcie prawnym wyższego rzędu.

Wioletta Dębiec – Dyrektor XXI LO


Skan dokumentu w załączniku poniżej:

Załączniki