Listy Klas

 Uwagi dotyczące spisu nauczycieli i uczniów

Pracując nad korektą list nauczycieli i uczniów korzystano z materiałów zgromadzo­nych w Archiwum XXI LO oraz Archiwum Akt Nowych, a także katalogów ocen i pro­tokołów dojrzałości z lat 1940–1944 przekazanych w 1971 r. do Biblioteki Narodowej. Wzięto pod uwagę wszelkie uwagi zgłaszane przez Absolwentów.

Przy danych dotyczących uczniów do 1945 r. zachowano zasadę podawania mak­symalnej liczby nazwisk, nawet przy niepełnych danych (np. braku imienia). Umiesz­czenie w rejestrze nie było uwarunkowane zdaniem egzaminu maturalnego, lub ukoń­czeniem szkoły. Ze względu na rękopiśmienny charakter źródeł wiele nazwisk było trudnych do odczytania, jednak pozostały w spisie, mimo że mogą zawierać błędy.

Katalog absolwentów powojennych zawiera nazwiska uczniów kończących szkołę w danym roku. W poprzednim wydaniu, nazwiska abiturientów powtarzały się w ko­lejnych rocznikach, zwłaszcza gdy egzamin maturalny był zdawany w późniejszych se­sjach. W tej edycji starano się, by uczniowie byli umieszczeni na liście swoich zespołów klasowych. Z zasady publikujemy tylko nazwisko i pierwsze imię.

W powojennych rocznikach z lat czterdziestych zachowano listy ustalone przez Ry­szarda Czaplickiego, ale dopisano spis absolwentów według dokumentacji z archiwum szkolnego. Trudno było dotrzeć do nazwisk wychowawców, ponieważ zachowały się tyl­ko nieliczne dzienniki, a w arkuszach ocen i odpisach protokołów egzaminów matural­nych nie figurują wychowawcy. Czasem nie można jednoznacznie wyodrębnić przynależ­ności uczniów do klas. W roku szkolnym 1983/84 brak klasy IV b – została rozwiązana.

W tabeli „Wykaz nauczycieli…” użyto następujących skrótów nazw przedmiotów szkolnych:

EdB – edukacja dla bezpieczeństwa

PNoS – propedeutyka nauki o społeczeństwie

PO – przysposobienie obronne

PP – podstawy przedsiębiorczości

WoK – wiedza o kulturze

WoS – wiedza o społeczeństwie

ZPT – zajęcia praktyczno-techniczne

Bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom, którzy pracowali ze mną w Archiwum Akt Nowych i Archiwum XXI LO oraz cierpliwie pomagali w odczytywaniu nazwisk.

Agata Mackiewicz

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (listy_absolwentow_1921-2017.doc)listy_absolwentow_1921-2017.doc 915 kB2018-03-05 22:10
Pobierz plik (galeria_vipow_kollataja.pdf)GALERIA VIP-ów KOŁŁĄTAJAWybitni absolwenci XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja4658 kB2017-09-27 17:21
eng small sp small fr small
boczny kontkat boczny dojazd boczny rekrutacja

bip ell koalicja logo